Gör bouppteckning vid dödsfall

När en nära anhörig gått bort behövs tid att minnas och sörja. Samtidigt finns det mycket praktiskt och administrativt att ta hand om. En av de sakerna som måste göras är en bouppteckning.

En bouppteckning är en genomgång av den avlidnes tillgångar och skulder och slår fast vilka som är dödsboägare, det vill säga arvingar. Dödsboet är en egen juridisk person fram till att arvet är skiftat. Bouppteckningen registreras av Skatteverket och när den är godkänd så visar den vem som har rätt att representera dödsboet. En bouppteckning ska registreras senaste fyra månader efter dödsfallet och utan den går det inte att gå vidare med arvsskiftet.

Det går att göra bouppteckningen som privatperson men det är enklare att anlita juridisk expertis. Inte minst eftersom det minskar risken för konflikter eller felaktigheter i bouppteckningen. Dessutom behöver du som nära anhörig få tid att landa i din sorg tillsammans med din närmsta familj. Klicka här om du behöver information kring bouppteckning Göteborg med omnejd så kommer du till en sida där du enkelt kan få hjälp med bouppteckningen.

Göra en bouppteckning steg för steg

Alla delägare i dödsboet, det vill säga alla arvingar, ska kallas till en bouppteckningsförättning så snart som möjligt efter dödsfallet. Inför detta tillfälle behöver du också beställa en släktutredning från Skatteverket som blir del av bouppteckningen. Vid förättningen ska också två förättningsmän, som inte är arvingar närvara för att kontrollera så att allting görs på ett korrekt sätt. Till bouppteckningsförättningen behövs underlag som styrker den avlidnes tillgånger och skulder, det kan till exempel vara uppgifter om den avlidnes äganderätt i fastigheter och uppgifter om bankkonton. Till bouppteckningen inkluderas också eventuellt testamente, äktenskapsförord och arvsanstånd om det är någon som inte vill ärva sin del.

När bouppteckningen är klar ska ett antal dokument och underlag skickas in till Skatteverket:

  • Bouppteckningen i original samt en vidimerad (bevittnad) kopia av denna.
  • Original eller bestyrkta kopior av testamente, äktenskapsförord om det finns samt kallelsebevis samt eventuella arvsanstånd.
  • Fullmakter i original, om det finns.

Vad händer efter bouppteckning?

När Skatteverket har registrerat och godkänt bouppteckningen kan de eller den som representerar dödsboet exempelvis avsluta den avlidnes konton på banken och sälja aktier och bostäder för att kunna fördela arvet mellan arvtagarna. När arvsskiftet är genomfört enligt arvsordningen eller enligt den dödes uttryckliga önskningar i testamentet upplöses dödsboet.